Naar hoofdinhoud

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving van kracht, genaamd de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de AVG krijgen mensen meer inzicht in de wijze waarop hun persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Praktijk ’Jij en Ik’ ging altijd al zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van cliënten, door de komst van de AVG zal dit nog duidelijker worden gecommuniceerd met cliënten.

De belangrijkste zaken, volgen hieronder:

Doel opvragen persoonsgegevens

Wat willen we weten? Waarom hebben we deze gegevens nodig? Wat doen we met deze gegevens?
Persoonlijke gegevens: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht en BSN.
Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke eisen rondom jeugdhulp/hulp WMO.
Deze gegevens worden bij de praktijk opgeslagen in een persoonlijk dossier.

 

De gemeente ontvangt informatie over NAW-gegevens, geboortedatum, start/einde zorg, en zorgfunctie. De gemeente ontvangt geen zorginhoudelijke gegevens.

Gegevens over het gezag over een jeugdige. Om te kunnen voldoen aan de beroepscode NVO voor orthopedagogen (alle gezaghebbenden moeten worden geïnformeerd over de jeugdhulp, geboden door de praktijk) Deze gegevens worden bij de praktijk opgeslagen in een persoonlijk dossier.
Een verslag waarin een diagnose of hulpvraag staat omschreven. Om een goed hulpverleningsplan te kunnen opstellen met doelen die aansluiten bij krachten/beperkingen en de hulpvraag. Deze gegevens worden bij de praktijk opgeslagen in een persoonlijk dossier.
Informatie van relevante andere betrokkenen, zoals school, een huisarts/Basisteam, andere hulpverleners. Om een hulpverleningsplan op te kunnen stellen dat is afgestemd op eerdere hulpverlening, of huidige andere betrokkenen. Deze gegevens worden bij de praktijk opgeslagen in een persoonlijk dossier.

Rechten van de cliënt

De cliënt heeft recht op inzage in, of een afschrift van de informatie die in het persoonlijke dossier is opgenomen. Mochten er in het dossier feitelijke onjuistheden staan, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. Bij een verzoek om vernietiging van (delen uit) een dossier, geldt dat dit alleen kan wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze door praktijk ‘Jij en Ik’ zijn verzameld of verwerkt.

Bewaartermijnen

De persoonlijke dossiers worden na het einde van de zorg in een archief opgeslagen. De praktijk hanteert hierbij de bewaartermijnen voor persoonsgegevens, zoals die zijn vastgesteld vanuit de Jeugdwet en de beroepsvereniging voor orthopedagogen NVO. Dit gaat om een termijn van 15 jaar, na beëindiging van de zorg.

Geheimhouding

Praktijk ‘Jij en Ik’ heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel altijd eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind in principe zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Bescherming persoonsgegevens

Praktijk ‘Jij en Ik’ neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om bijv. te zorgen dat persoonsgegevens in een beveiligde (digitale) omgeving worden verwerkt en opgeslagen, maar ook dat medewerkers van de praktijk zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Meer weten? Neem dan contact op met onze cliëntenadministratie via admi@praktijkjij-ik.nl

Verzamelen van passief verstrekte informatie

Wij verzamelen via onze websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina’s er binnen de websites belangrijk voor u zijn en goed bekeken worden, wordt door ons enkel passief verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s. Voor zover de gegevens door ons worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Cookies

Pagina’s op deze website kunnen gebruik maken van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.