Missie en visie

Missie

Praktijk 'Jij en Ik' is een orthopedagogische praktijk die professionele begeleiding, behandeling en (kortdurend) verblijf biedt aan kinderen of (jong)volwassenen van 4-25 jaar met ontwikkelingsproblemen en/of - stoornissen. Dit kan variëren van milde psychische klachten tot complexere stoornissen zoals Autisme Spectrum Stoornissen en/of ADHD. Er wordt samen gewerkt aan individuele doelen. Ook het omringende netwerk wordt actief bij dit proces betrokken. Er wordt gestreefd naar zorg op maat, waarbij afstemming over de verschillende leefgebieden zoals gezin, school/werk en vrijetijdsbesteding van belang is. De hoog opgeleide medewerkers zijn flexibel, enthousiast en betrokken bij de ontwikkeling van de jeugdige of (jong)volwassene. Binnen een respectvolle bejegening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de talenten (krachten) van een jeugdige of (jong)volwassene, en de competenties van een gezinssysteem. 

Visie

Vanuit een rustige, prikkelarme omgeving wordt een samenhangend zorgaanbod geboden. Hierbij wordt ingespeeld op vragen vanuit cliënten en/of ketenpartners, maar wordt ook aangesloten op ontwikkelingen binnen de maatschappij. Steeds meer zal worden gestreefd naar een totaalaanbod, variërend van lichte ambulante zorg tot meer intensieve dagelijkse opvang/begeleiding, voor diverse leeftijdsgroepen (4-25 jaar), zodat er sprake is van levensloopbegeleiding tot in de volwassenheid. Hiermee wordt de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de begeleiders kan ik altijd mijn verhaal kwijt. Ze geven mij veel aandacht."