Zorgaanbod Kinder- en jeugdzorg

Praktijk ´Jij en Ik´ biedt diverse vormen van begeleiding en behandeling aan voor kinderen en jongeren (rondom een gemiddelde intelligentie). Zij kunnen worden aangemeld bij de praktijk wanneer er sprake is van ontwikkelingsproblemen of –stoornissen (zoals autisme/PDD-NOS en/of ADHD), of als er vragen zijn over het functioneren van het kind. Praktijk ´Jij en Ik´ heeft veel  ervaring in het begeleiden van jeugdigen met Autisme/PDD-NOS en ADHD, maar ook kinderen met (milde) psychische klachten zoals angsten, somberheid  of weinig weerbaarheid, kunnen bij de praktijk terecht.

Praktijk 'Jij en Ik' biedt de volgende zorgproducten aan:

Daghulp intensief:

Zorg waarbij een jeugdige met psychiatrische beperking(en) één of meerdere dagdelen per week in groepsverband met leeftijdsgenoten zal gaan functioneren. Waarbij specialistische behandeling dan wel begeleiding een groot deel van de invulling bepaalt. Met als doelen:

  • Leren omgaan met psychische en/of cognitieve beperkingen.
  • Vergroten sociale vaardigheden.
  • Verlichten of voorkomen van een sociaal isolement.
  • Handhaven en bevorderen van zo zelfzelfstandig mogelijk functioneren.
  • Thuis wonen langer mogelijk maken op verantwoorde wijze.

Begeleiding specialistisch:

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan een jeugdige, ouders en/of hun omgeving. Gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Hiermee wordt zelfstandigheid en deelname aan maatschappelijk verkeer vergroot. De begeleidingsfrequentie en -intensiteit varieert per casus.

Orthopedagogische behandeling (bv. Triple P):

De behandeling is gericht op het herstel, ontwikkeling, stabiliseren/voorkomen van verergering en/of hanteerbaar maken van het probleem(gedrag). De behandeling is bedoeld voor jeugdige(n) en ouder(s)/verzorger(s) met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten op meerdere leefgebieden. De behandeling is veelal niet enkel gericht op de jeugdige of het gezinssysteem, maar beide. 

(Generalistische) Basis GGZ:

Basis GGZ-behandeling is primair gericht op het behandelen van psychiatrische stoornissen met als doel het voorkomen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. Een - vermoeden van een - DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet van deze behandeling. De basis GGZ is gericht op vraagverheldering en generalistische behandeling van jeugdigen met een niet complexe psychische aandoening.

Specialistische GGZ:

Specialistische GGZ-behandeling is primair gericht op het - diagnosticeren en - behandelen van (ernstige)  psychiatrische stoornissen met als doel het voorkomen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. Een - vermoeden van een - DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet van deze behandeling.

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG):

Deze vorm van intensieve behandeling is bedoeld voor gezinnen waarbij er meerdere (complexe) problemen tegelijktijdig op verschillende leefgebieden aanwezig zijn die elkaar beïnvloeden. Veelal ook met een moeizame hulpverlenersgeschiedenis. De problemen spelen zich af bij de jeugdige(n), ouder(s)/verzorger(s), netwerk en/of omstandigheden van het gezin. Het gehele gezinssysteem wordt betrokken bij de behandeling.

Het hoofddoel is om de jeugdige(n) thuis te laten (blijven) wonen of opnieuw thuis te kunnen laten wonen.

Subdoelen zijn het verminderen van de gedragsproblemen, ouder(s)/verzorger(s) minder opvoedbelasting laten ervaren door hun opvoedvaardigheden te vergroten. Daarnaast om het gezin gebruik te laten maken van hun sociaal netwerk.

Verblijf specialistisch behandelgroep:

Zorg waarbij een jeugdige een - tijdelijk - verblijf (weekenden en halve midweken in vakantieperioden) aangeboden krijgt, waarin hij/zij zich op psychisch, sociaal en emotioeel gebied kan ontwikkelen in groepsverband met leeftijdsgenoten. Tevens om tijdelijk een (complexe) thuissituatie te ontlasten.

Consultatie en advisering voor nulde en eerste lijn:

Om kinderen met ontwikkelingsproblematiek zo veel mogelijk in hun eigen buurt of wijk te laten opgroeien, is het nodig dat zij kunnen deelnemen aan de hier aanwezige voorzieningen. Denk aan een sportvereniging, club of reguliere BSO. Om deze organisaties voldoende inzicht en vaardigheden te bieden, kan het delen van expertise en kennis in de vorm van consultatie en advisering aan de orde zijn. Meer inzicht in ontwikkelingsproblematiek bij jeugdigen en meer concrete adviezen, zorgen voor minder handelingsverlegenheid binnen het reguliere circuit. Hierdoor kunnen jeugdigen, in hun eigen buurt of wijk, gewoon meedoen. Iets wat van grote waarde is.

De medewerkers van Praktijk 'Jij en Ik' kunnen een theoretische voorlichting koppelen aan heel praktische voorbeelden en adviezen. Ook kan de praktijk bijvoorbeeld op individuele basis gevraagd worden om een jeugdige te observeren binnen de reguliere setting, om op die manier meer gerichte individuele ondersteuning te kunnen bieden.