Zorgaanbod Kinder- en jeugdzorg

Praktijk ´Jij en Ik´ biedt diverse vormen van begeleiding en behandeling aan voor kinderen en jongeren (rondom een gemiddelde intelligentie). Zij kunnen worden aangemeld bij de praktijk wanneer er sprake is van ontwikkelingsproblemen of –stoornissen (zoals autisme/PDD-NOS, of ADHD), of als er vragen zijn over het functioneren van het kind. Praktijk ´Jij en Ik´ heeft een lange ervaring in het begeleiden van jeugdigen met Autisme/PDD-NOS en ADHD, maar ook kinderen met (milde) psychische klachten zoals angsten, somberheid  of weinig weerbaarheid, kunnen bij de praktijk terecht.

Praktijk 'Jij en Ik' biedt de volgende vormen van begeleiding en behandeling aan.

Daghulp: Begeleiding/behandeling in groepsverband

Begeleiding danwel behandeling kan plaatsvinden in een vaste groep bij een van de praktijklocaties (dit kan van maandag tot en met zaterdag). Binnen de groep wordt, op een bij de jeugdige aansluitende manier, doelgericht gewerkt. Sociaal inzicht en sociale vaardigheden worden vergroot en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Dit alles door het doen van gezamenlijke groepsactiviteiten, gespreks- en oefenmomenten, en het bewust inzetten van individuele (oefen)tijd.

Ambulante jeugdhulp: Individuele begeleiding/behandeling

Individuele begeleiding danwel behandeling kan bestaan uit kind-, ouder- of gezinsbegeleiding/behandeling. Samen met het gezin en de verwijzer worden concrete doelen opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. De praktijk gaat hierbij altijd uit van het inzicht en de krachten die ouders zelf hebben in de situatie: er wordt gewerkt vanuit de aanwezige mogelijkheden binnen het gezin en het omringende netwerk. Individuele begeleiding danwel behandeling kan variëren van enkele ouder- en/of kindgesprekken (of enkelvoudige diagnostiek; vaststellen intelligentieprofiel/diagnose), tot meer intensieve gezinscoaching, waarbij bijv. 'Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)' of 'Triple P' wordt ingezet.

Begeleiding danwel behandeling kan desgevraagd ook op school of stage plaatsvinden, wanneer er hier een heldere zorgvraag ligt. In breder verband kunnen netwerkbijeenkomsten worden ingepland, om meer inzicht en begrip bij een netwerk rondom een gezin te creëren . Daarbij nodigen ouders diegenen uit die voor hen van belang zijn. Denk hierbij aan grootouders of een bevriend gezin.

Jeugdhulp met Verblijf: Gezinsgericht

Logeerweekenden vinden plaats van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag. Kinderen worden tijdens een weekend opgevangen door vaste pedagogisch begeleiders en ondersteund bij het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt het gezin tijdens deze dagen ontlast, waardoor de andere gezinsleden 'bij kunnen tanken'. Na het weekend kunnen zij dan de opvoeding weer vanuit meer rust oppakken.

Consultatie en advisering voor nulde en eerste lijn

Om kinderen met ontwikkelingsproblematiek zo veel mogelijk in hun eigen buurt of wijk te laten opgroeien, is het nodig dat zij kunnen deelnemen aan de hier aanwezige voorzieningen. Denk aan een sportvereniging, club of reguliere BSO. Om deze organisaties voldoende inzicht en vaardigheden te bieden, kan het delen van expertise en kennis in de vorm van consultatie en advisering aan de orde zijn. Meer inzicht in ontwikkelingsproblematiek bij jeugdigen en meer concrete adviezen, zorgen voor minder handelingsverlegenheid binnen het reguliere circuit. Hierdoor kunnen jeugdigen, in hun eigen buurt of wijk, gewoon meedoen. Iets wat van grote waarde is.

De medewerkers van Praktijk 'Jij en Ik' kunnen een theoretische voorlichting koppelen aan heel praktische voorbeelden en adviezen. Ook kan de praktijk bijvoorbeeld op individuele basis gevraagd worden om een jeugdige te observeren binnen de reguliere setting, om op die manier meer gerichte individuele ondersteuning te kunnen bieden.